Tag Archives: CIOP

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2024

Poland’s Central Institute for Labour Protection (CIOP) – National Research Institute, has announced that on 28 April its activities will focus on the impact of climate change on safety in the work environment. It says heat, extreme weather events, UV radiation or air pollution, increased exposure to hazardous chemicals, as well as diseases transmitted by parasites are some of the challenges we face due to climate change. It notes these factors can have a significant negative impact on our safety and health at work. CIOP is encouraging “actions that will raise awareness of this problem in your work environment and allow you to develop solutions to ensure safe and healthy work in times of changing climate.”

Polish 28 April webpage

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2023

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.) jest:

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

(A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work)

27 kwietnia odbędzie się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP poświęcona tematyce obchodów.

28 kwietnia br. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy organizuje wideokonferencję pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”, dedykowaną studentom, uczniom oraz młodym pracownikom. Tematem konferencji będzie bezpieczeństwo pracy osób młodych oraz funkcjonowanie systemu ochrony pracy na poziomie firm i organizacji.

Do obchodów Dnia w Polsce włączają się różne przedsiębiorstwa i organizacje, m.in.: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Związków Zawodowych organizuje Tydzień Bezpieczeństwa Pracy z wystawą plakatów bhp (24-28 kwietnia, Warszawa), Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie planują zorganizowanie konferencji tematycznej (21 kwietnia, Rzeszów), a wiele firm organizuje dla swoich pracowników spotkania promujące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Więcej informacji o obchodach Dnia na stronie https://bit.ly/ciop-safeday-2023.

Materiały związane z obchodami będą się tam sukcesywnie pojawiać.

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Pod hasłem: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

28 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) udostępniliśmy nowe materiały informacyjno-promocyjne przygotowane z okazji obchodów. Wśród nich polecamy Państwu szczególnie raport Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „Wzmacnianie dialogu społecznego na rzecz kultury bezpieczeństwa i zdrowia”(ang.) wraz z tłumaczeniem na język polski wybranych jego części:

  • wprowadzenia w tematykę Dnia
  • rozdziału dotyczącego współpracy pracodawców i pracowników na rzecz skutecznego zarządzania bhp.

Problematyka wybrana na tegoroczne obchody Dnia będzie tematem najbliższego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 26.04.2021 r.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” można przeczytać artykuł poświęcony obchodom. Jest on także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Dnia.

Serdecznie zachęcamy do wykorzystania materiałów dot. budowania kultury bezpieczeństwa pracy i ich dalszego upowszechniania. Z pozdrowieniami,

Dorota Pięta
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22

Zapraszam do zapisania się do naszego newslettera www.ciop.pl/newsletter

World Day for Safety and Health at Work

Under the slogan: Safety culture – a common cause

April 28, 2022

Dear

I would like to kindly inform you that on the website of the celebration of the World Day for Safety and Health at Work 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) we have made available new information and promotion materials prepared on the occasion of the celebration. Among them, we recommend in particular the report of the International Labour Organization entitled “Strengthening social dialogue for a culture of safety and health” (English) with a translation into Polish selected parts of it:

  • introduction to the theme of the Day
  • the chapter on cooperation between employers and workers for the effective management of OSH.

The issues selected for this year’s celebration of the Day will be the subject of the next meeting of the Labor Protection Council on 26.04.2021.

In the April issue of the monthly “Safety and Health at Work” you can read an article devoted to the celebrations. It is also available in an electronic version on the Day website.

We cordially encourage you to use materials on building a culture of work safety and their further dissemination.

Kind regards,
Dorota Pięta

Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
Promotion and Implementation Centre
Czerniakowska 16
00-701 Warsaw
phone 48 22 623 37 22

Feel free to subscribe to our newsletter www.ciop.pl/newsletter

Poland: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy POSTAW NA BHP [update]

W przyszłym tygodniu – 28.kwietnia 2021 r. – zainaugurujemy obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które w tym roku odbędą się pod hasłem:

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy
POSTAW NA BHP

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), która koordynuje obchody Dnia na świecie, nawołuje do budowania rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów bhp i zachęca, aby czerpiąc z doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 i jej ogromnego wpływu na niemal każdy aspekt świata pracy, wdrażać w firmach działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a także skuteczniej i szybciej reagować na niespodziewane i trudne sytuacje w przyszłości.

Więcej informacji o tematyce Dnia i materiały promocyjne znajdą Państwo na stronie www.ciop.pl/28kwietnia.

Wśród materiałów do pobrania polecamy m.in. polskie tłumaczenie streszczenia raportu MOP przygotowanego z okazji obchodów Dnia (kwiecień 2021 r.) Plik do pobrania: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91958/PL_SaveDay_RaportMOP.pdf

MOP zaprasza do udziału w webinarium inaugurującym obchody, które odbędzie się 28 kwietnia w godz. 13.30-14.45. Link do rejestracji

Zachęcamy do akcentowania obchodów Dnia w miejscach pracy poprzez m.in.:

  • zapoznanie się z materiałami przygotowanymi z okazji Dnia oraz ich upowszechnianie w firmach i organizacjach;
  • organizowanie wewnętrznych webinariów/spotkań na temat możliwych usprawnień systemu bezpieczeństwa pracy;
  • tworzenie dla pracowników ścieżki/ platformy do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących poprawy warunków pracy zarówno teraz, w okresie pandemii, jak i w przyszłości.

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Poland: Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy POSTAW NA BHP

Uprzejmie informuję, że tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy będzie:
Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy
POSTAW NA BHP

W wersji oryginalnej (angielskiej):
Anticipate, prepare and respond to the crises
INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS

Poprzez wybraną tematykę Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) nawołuje do budowania rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów bhp, czerpiąc z doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 i jej ogromnego wpływu na niemal każdy aspekt świata pracy. Podjęta tematyka Dnia ma na celu podniesienie świadomości na temat potrzeby budowania takiego systemu bhp, który zapewni pracownikom bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a przedsiębiorstwom ciągłość biznesową i wsparcie – umożliwiając odbudowanie siły po czasie kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym nowym kryzysom w przyszłości.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów dotyczących tematyki Dnia, które zamieścimy na stronie internetowej w portalu CIOP-PIB. Jak tylko zostaną opublikowane, poinformuję Państwa o tym mailowo.Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

 

 

Poland: Temat obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że tematem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia 2020 r. będzie:

Stop pandemii

Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

Jest to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią, stanowiącą wielkie wyzwanie m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy skoncentruje się w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, a w szczególności pandemii COVID-19 oraz na ochronie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinno przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony pracowników służby zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak opieka nad dziećmi, osobami chorymi lub starszymi.

Więcej informacji o obchodach dnia na stronie www.ciop.pl/28kwietnia

W dniu 28 kwietnia w godz. 15:00-16:00 MOP organizuje webinarium, którego celem będzie stymulowanie dialogu na temat znaczenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, nie tylko dla ochrony życia pracowników, ale także dla zapewnienia ciągłości biznesowej. Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim. Można się na niego zarejestrować poprzez stronę https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742138/lang–en/index.htm

Jednocześnie informuję, że materiały poświęcone planowanemu wcześniej przez MOP tematowi Dnia („Przemoc i nękanie w miejscu pracy”) będą dalej przygotowywane i zostaną przekazane do upowszechnienia w późniejszym terminie.

Z pozdrowieniami,
Dorota Pięta

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa