Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Pod hasłem: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

28 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) udostępniliśmy nowe materiały informacyjno-promocyjne przygotowane z okazji obchodów. Wśród nich polecamy Państwu szczególnie raport Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „Wzmacnianie dialogu społecznego na rzecz kultury bezpieczeństwa i zdrowia”(ang.) wraz z tłumaczeniem na język polski wybranych jego części:

  • wprowadzenia w tematykę Dnia
  • rozdziału dotyczącego współpracy pracodawców i pracowników na rzecz skutecznego zarządzania bhp.

Problematyka wybrana na tegoroczne obchody Dnia będzie tematem najbliższego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 26.04.2021 r.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” można przeczytać artykuł poświęcony obchodom. Jest on także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Dnia.

Serdecznie zachęcamy do wykorzystania materiałów dot. budowania kultury bezpieczeństwa pracy i ich dalszego upowszechniania. Z pozdrowieniami,

Dorota Pięta
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22

Zapraszam do zapisania się do naszego newslettera www.ciop.pl/newsletter

World Day for Safety and Health at Work

Under the slogan: Safety culture – a common cause

April 28, 2022

Dear

I would like to kindly inform you that on the website of the celebration of the World Day for Safety and Health at Work 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) we have made available new information and promotion materials prepared on the occasion of the celebration. Among them, we recommend in particular the report of the International Labour Organization entitled “Strengthening social dialogue for a culture of safety and health” (English) with a translation into Polish selected parts of it:

  • introduction to the theme of the Day
  • the chapter on cooperation between employers and workers for the effective management of OSH.

The issues selected for this year’s celebration of the Day will be the subject of the next meeting of the Labor Protection Council on 26.04.2021.

In the April issue of the monthly “Safety and Health at Work” you can read an article devoted to the celebrations. It is also available in an electronic version on the Day website.

We cordially encourage you to use materials on building a culture of work safety and their further dissemination.

Kind regards,
Dorota Pięta

Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
Promotion and Implementation Centre
Czerniakowska 16
00-701 Warsaw
phone 48 22 623 37 22

Feel free to subscribe to our newsletter www.ciop.pl/newsletter