Category Archives: 2019 Serbia

Serbia: UGS shows a play about injured workers to mark 28 April

Sindikat UGS NEZAVISNOST (BWI affiliate) has shown a play to highlight the plight of injured workers in Serbia.

Beograd- Danas je u organizaciji UGS Nezavisnost povodom Međunarodnog Dana bezbednosti i zdravlja na radu organizovana predstava pod simboličnim nazivom “Pad”, posvećena svima koji su stradali na radnom mestu.

Predstava “Pad” radjena po tekstu Branislave Ilić i Kokana Mladenovića koji je i reditelj ove predstave. Likove tumače Jelena Blagojević, Branislav Trifunović i Nina Nešković.

Prošle godine na gradilištima u Srbiji je poginulo četrdeset četvoro radnika. Ta činjenica je bila glavni pokretač predstave “Pad” nastaloj u želji da se ovaj veliki društveni problem osvetli, rečeno je u ovom beogradskom pozorištu.

Reditelj Kokan Mladenović izabrao je da priču predstavi iz ugla devojčice koja ostaje bez oca koji je bio zaposlen na gradilištu čime je želeo da naglasi da nije stradalo samo četrdeset četvoro radnika, već i toliki broj čitavih porodica koje su ovi radnici ostavili za sobom.

“Bila nam je izazovna situacija da probamo da spojimo nešto što jeste jako intimno, nosi mnogo emocija, što je intimna drama devojčice od šesnaest godina koja gubi oca i ono što jeste naša umetnička obaveza prema vremenu u kome živimo, a to je da govorimo o nekim važnim i neugodnim temama na sav glas. Dominantna vizura ove priče je upravo intimna i dosadašna igranja predstave pokazuju da smo uspeli da spojimo nešto vrlo čudno, a to je velika emotivnost i društveni angažman”, kazao je Kokan Mladenović.

Problem stradanja radnika veoma je aktuelan, ako se prisetimo činjenice da su nedavno tri radnika stradala u istoj nedelji. Međutim, ovaj problem je samo polazna tačka u predstavi „Pad“. Ovom predstavom traga se za razlozima ponavljanja takvih nesreća, s posebnim naglaskom na ulozi koju nadležni organi i mediji imaju u tom ponavljanju.

Kokan Mladenović je naglasio da danas živimo u dobu prekarijata, nesigurnih i povremenih poslova. Simbolika neuspeha da se radnicima danas obezbede bolji uslovi i veća prava najbolje se očitava u naslovu komada „Pad“. Taj pad aktuelan je aktuelan u celom svetu. To je i politički i društveni pad i najbolje je vidljiv upravo na gradilištu.Mlada glumica Jelena Blagojević, govoreći o svojoj ulozi, objašnjava da je reč o devojčici koja je ostala bez oca i koja po svaku cenu želi da utvrdi čija je to odgovornost.

“Ona postavlja pitanja, koliko košta ljudski život, da li su ljudi roba, do poslednjeg pitanja koje glasi, dokle? Njena namera jeste da dobije odgovor na ta pitanja, jer je njen otac poginuo, a niko joj to nije objasnio. Ona zna da za to niko nije odgovarao i da je nemoćna i ne zna šta da uradi. Zbog toga je odlučila da napravi predstavu”, kazala je Blagojevićeva.

Nakon predstave održana je debata u kojoj su učestvovali i glumci i naši aktivisti.

ENGLISH

Belgrade-today is in the organization of ugs independence on the occasion of the international day of security and health on the work of the organized show under the name “fall”, dedicated to all who

The show “fall” is written by the text of branislave ilić and kokana mladenovića who is also the director of this show Characters interpret Jelena Blagojević, Branislav Trifunović and nina neskovic.

Last year, workers died in Serbia. This fact was the main initiator of the show “fall” in the desire to make this great social problem light, it was said in this belgrade theatre.

Director Kokan Mladenović chose to present the story from the corner of a girl who remains without a father who was employed at the construction site which he wanted to highlight that he did not only die forty four workers, but also such a number of whole families that these workers left

” it was a challenging situation for us to try to connect something that is very intimate, carries many emotions, which is an intimate drama of a-Year-old girl who loses her father and what is our artistic obligation to the time we live in, and that is Some important and unpleasant topics in all voice. The dominant vizura of this story is just intimate and dosadašna playing shows show that we managed to connect something very strange, and it is a great social and social engagement “, kokan mladenović said.

The problem of the suffering of workers is very aktuelan, if you are aware of the fact that three workers were killed in the same However, this problem is just the starting point in the play “fall”. this show is a sign of the reasons of repeating such accidents, with a special emphasis on the role that authorities and media have in that repetition

Kokan Mladenović stressed that today we live in the age of prekarijata, unsecured and occasional jobs. The symbolism of failure to make the workers more comfortable today and the greater rights are best read in the title of the pieces “fall”. that fall of the aktuelan is aktuelan in It is both political and social fall and is best visible right on the construction site. Young Actress Jelena Blagojević, speaking of her role, explains that the word of a girl who has lost her father and who at any cost wants to determine whose responsibility it is.

“Ona postavlja pitanja, koliko košta ljudski život, da li su ljudi roba, do poslednjeg pitanja koje glasi, dokle? Njena namera jeste da dobije odgovor na ta pitanja, jer je njen otac poginuo, a niko joj to nije objasnio. Ona zna da za to niko nije odgovarao i da je nemoćna i ne zna šta da uradi. Zbog toga je odlučila da napravi predstavu”, kazala je Blagojevićeva.

After the show, a debate was held in which the actors and our activists participated.

 

Global/Serbia: BWI 28 April poster – Unions make work safer! [SERBIA]

BWI has published an International Workers’ Memorial Day poster in multiple languages, including Serbia . [here]