Category Archives: Uncategorized

Nigeria: National President of CCESSA addresses construction workers on 28 April – #iwmd23 [Video}

Ayodeji Adeyemo the National President of CCESSA addresses construction workers on 28 April

Global: CSI 28 de abril Infografías y recursos de redes sociales

La CSI ha publicado una gran cantidad de infografías y recursos de redes sociales en español para su uso en la promoción del 28 de abril. Puede ver ejemplos más abajo en esta página y el conjunto completo aquí.

Spanish Infographics

International Workers Memorial Day #IWMD23

The majority of work-related deaths and accidents in the world happen in #ASIA. This must be stopped. Workers must be guaranteed safe and healthy working conditions. This #IWMD22, we say, “Recognise #OSH as a fundamental ILO right at work!”

ITUC Asia-Pacific

 

“Today, we commemorate International Workers Memorial Day #IWMD22. 3 million workers die of work accidents and diseases each year. Occupational health and safety must be at the centre of fundamental rights”

Sharan Burrow, ITUC General Secretary.

Poland: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Pod hasłem: Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

28 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na stronie obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) udostępniliśmy nowe materiały informacyjno-promocyjne przygotowane z okazji obchodów. Wśród nich polecamy Państwu szczególnie raport Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „Wzmacnianie dialogu społecznego na rzecz kultury bezpieczeństwa i zdrowia”(ang.) wraz z tłumaczeniem na język polski wybranych jego części:

  • wprowadzenia w tematykę Dnia
  • rozdziału dotyczącego współpracy pracodawców i pracowników na rzecz skutecznego zarządzania bhp.

Problematyka wybrana na tegoroczne obchody Dnia będzie tematem najbliższego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 26.04.2021 r.

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy” można przeczytać artykuł poświęcony obchodom. Jest on także udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Dnia.

Serdecznie zachęcamy do wykorzystania materiałów dot. budowania kultury bezpieczeństwa pracy i ich dalszego upowszechniania. Z pozdrowieniami,

Dorota Pięta
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Ośrodek Promocji i Wdrażania
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 48 22 623 37 22

Zapraszam do zapisania się do naszego newslettera www.ciop.pl/newsletter

World Day for Safety and Health at Work

Under the slogan: Safety culture – a common cause

April 28, 2022

Dear

I would like to kindly inform you that on the website of the celebration of the World Day for Safety and Health at Work 2022 (www.ciop.pl/28kwietnia) we have made available new information and promotion materials prepared on the occasion of the celebration. Among them, we recommend in particular the report of the International Labour Organization entitled “Strengthening social dialogue for a culture of safety and health” (English) with a translation into Polish selected parts of it:

  • introduction to the theme of the Day
  • the chapter on cooperation between employers and workers for the effective management of OSH.

The issues selected for this year’s celebration of the Day will be the subject of the next meeting of the Labor Protection Council on 26.04.2021.

In the April issue of the monthly “Safety and Health at Work” you can read an article devoted to the celebrations. It is also available in an electronic version on the Day website.

We cordially encourage you to use materials on building a culture of work safety and their further dissemination.

Kind regards,
Dorota Pięta

Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
Promotion and Implementation Centre
Czerniakowska 16
00-701 Warsaw
phone 48 22 623 37 22

Feel free to subscribe to our newsletter www.ciop.pl/newsletter

Global: ITUC photostory – Why occupational health and safety must be a fundamental right at work

ITUC photostory – Why occupational health and safety must be a fundamental right at work. EN | ES | FR

Panama: SUNTRACS joins Campaign for Global Alliance for Health and Safety at Work

Panama SUNTRACS joins Campaign for Global Alliance for Health and Safety at Work.
As of April 16, 2021, SUNTRACS has managed to collect 20 Declarations already signed with 20 different construction companies across Panama.
Together we recognize Health and Safety as a fundamental right. Let’s go! #SaveLivesAtWork #IWMD21

PANAMÁ: ALIANZA GLOBAL POR LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El SUNTRACS de Panamá se une a la Campaña por la Alianza…

Posted by BWI Global Union on Friday, 16 April 2021

28 April 2021 campaign theme: Health and safety is a fundamental right at work

  • 28 de Abril Jornada Internacional de Conmemoración (JIC) de los Trabajadores Fallecidos y Heridos
  • 28 Avril Journée Internationale de Commémoration (JIC) des travailleurs décédés et blessés
  • 28 April International Workers’ Memorial Day
  • 28 April International commemoration day for dead and injured workers
  • 28 April International day of mourning

 

The Covid-19 pandemic has exposed an occupational health crisis in workplaces worldwide. Workers are routinely denied even basic health and safety protections, including consultation with safety reps and safety committees on ‘Covid-safe’ policies and practices, free access to personal protective equipment and protection from victimisation for raising health and safety concerns. But the same problems existed before the pandemic and resulted in millions of deaths each year from work-related injuries and diseases.

The pandemic demonstrates why health and safety must be a right for everyone who works. Illness anywhere threatens illness everywhere. Unions secured agreement at the International Labour Conference in 2019 that occupational health and safety should be recognised as an International Labour Organisation (ILO) fundamental right at work – the decent, universally accepted and binding rights protecting all workers, everywhere. The ILO Centenary Declaration accepts “safe and healthy working conditions are fundamental to decent work”.

On 28 April 2021, unions can send a message that health and safety protection at work must be recognised as a right for all. Whether it is Covid or occupational cancers, or workplace injuries and industrial diseases, every worker should have a right to a voice and a right to protection. No-one should have to die to make a living.

Resources and updates will be posted on the dedicated 28 April webpages: www.28april.org

ITUC Campaign Brief