Category Archives: 2022 Sweden

Sweden: Stanna upp och minns de som mist livet på grund av arbetet! LO.SE

Stanna upp och minns de som mist livet på grund av arbetet!

Cyrene Martinsson Waern

Den 28 april, på Workers’ Memorial Day, hedrar vi varje år de som förolyckats på jobbet eller dött på grund av arbetsrelaterade sjukdomar globalt eller i Sverige!

Den 28 april 2022 infaller också ett år då vi kan påverka för en bättre arbetsmiljö på fler än ett sätt. Det är valår och när det är dags att välja kommande regering så behöver vi fundera över vilka partier som stöttar arbetsmiljöarbetet på bästa sätt. Vi såg under 2020 hur möjligheten för fackliga att företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor kraftigt begränsades av högerpartierna i riksdagen genom att rösta ned föreslaget om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud på arbetsplatserna i Sverige.

Oavsett om det handlar om en dödsolycka, en arbetsrelaterad sjukdom eller skada, så ska ingen dö på grund av det arbete som personen utför! Årets blogginlägg skiljer sig inte mycket från förra årets, tyvärr, när det gäller arbetsrelaterade sjukdomar, skador eller dödsolyckor. Dock skiljer sig omvärlden från förra året, på ett sätt som vi hoppades på att aldrig behöva uppleva. Jag syftar förstås på Ukraina. För när vi pratar om att hedra de som dött på eller av jobbet så måste vi naturligtvis nämna Ukraina, där lokförare outtröttligt, med sitt liv som insats, fortsätter att utföra sitt arbete för att människor ska kunna fly undan kriget. Räddningsarbetare som gräver fram människor i sönderbombade byggnader, sjukvårdsarbetare som vårdar skadade, kommunalarbetare som reparerar bombade vattenledningar i Kiev…. Hjältar som gör allt för att fortsätta utföra sitt livsavgörande yrke. Följ gärna tidningen Arbetets Dagbok från Ukraina.

Vi behöver bli påminda om varför vi dagligen bedriver den fackliga kampen, den om ett hållbart arbetsliv där ingen ska skadas eller dö av sitt arbete. Under pandemin, som trots allt inte är över, är det omöjligt att uppskatta hur många som har fått men för livet eller dött när de har utfört sitt arbete. Anställda inom sjukvård och äldreomsorg som varje dag har riskerat sin hälsa genom att vårda covidsjuka patienter, busschaufförer som sett till att vi har kunnat ta oss till jobbet (av de miljontals människor som inte har kunnat jobba hemma), anställda inom dagligvarubutiker etcetera. Alla har de sett till att vardagen har rullat vidare, trots pågående pandemi.

Rätten till goda arbetsvillkor, en trygg och säker arbetsmiljö är en del av den dagliga fackliga kampen och en trygg och säker arbetsmiljö där ingen förolyckas eller skadas av jobbet måste vara prioriterat. Hittills i år har 8 personer avlidit på jobbet i Sverige, men hur många som har skadats och hur många som har drabbat av exempelvis exponering av farliga ämnen som leder till sjukdom eller blivit smittade av covid med långtgående konsekvenser som följd vet vi inte. Inte heller hur många som drabbats av andra arbetsrelaterade sjukdom, exempelvis hjärtinfarkt eller stroke kopplat till stress. Att många arbetsplatser har en alltför slimmad arbetsorganisation visste vi långt innan pandemin, men pandemin har verkligen belyst problemet, inom t e x vården. Vården, ett kvinnodominerat yrke, där vi ser ett sämre utbyggt förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån att hjälpmedel och skyddsutrustning ofta ligger efter i utvecklingen jämfört med mansdominerade yrken. Eller varför inte titta inom städbranschen, där kvinnor ofta har färre utrustning som underlättar arbetet jämfört med männen inom branschen. Slutsatsen blir att kvinnor inte bara är dubbelarbetande, de har även sämre arbetsvillkor. Varför är det så? I ett så jämställt land som Sverige?

Tittar vi globalt så är statistiken över döden på och av jobbet skrämmande. Varje år dör ca 3 miljoner människor, på grund av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar. Så kan vi inte ha det! Frågan om förebyggande insatser för en god, säker, hållbar och trygg arbetsmiljö måste vara prioriterad oavsett var i världen du befinner dig. Inflytande över din arbetsmiljö är avgörande för att en säkerhetskultur där hälsan och säkerheten går först ska kunna implementeras på arbetsplatsen.

Inom ILO (International Labour Organisation där arbetstagare, arbetsgivare och regeringar tillsammans tar fram internationella principer för villkor i arbetslivet) pågår ett arbete för att genom social dialog (egentligen det vi i Sverige kallar samverkan), ta kliv mot en positiv hälso- och säkerhetskultur.  Här kan Sverige vara ett föregångsland genom att svenska företag säkerställer en god arbetsmiljö på varje arbetsplats oavsett var i världen man verkar. I Sverige gör våra skyddsombud ett avgörande arbete för att säkerställa att arbetsgivare tar sitt ansvar och verkar för en trygg och säker arbetsmiljö, men tyvärr har inte alla arbetare i världen den möjligheten. Vi vill verkligen inte behöva uppleva ett nytt Rana Plaza! Därför är ILO:s arbete för att inkludera en säker och hälsosam arbetsmiljö i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet så viktigt. Hittills finns fyra grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet: förbund mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, samt rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Om vi på årets internationella arbetskonferens kan lyckas enas mellan arbetsgivarrepresentanter, arbetstagarrepresentanter och regeringar om hur detta ska genomföras är av avgörande betydelse för de arbetstagare i medlemsstater där skyddslagstiftningen för arbetslivet är svag. Vi vet också att ILO:s arbete kring dessa frågor även är viktiga för de länder som inte är medlemmar i ILO, då principerna ofta återfinns i frihandelsavtal och frivilla riktlinjer om hållbart företagande i exempelvis OECD.

Vänner, tillsammans kan vi påverka för en god arbetsmiljö långt utanför våra gränser genom de internationella samarbeten vi har, oavsett om det är inom Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC), Europeiska Fackliga Samorganisationen (ETUC), International Labour Organisation (ILO), Olof Palmecentret eller andra internationella organisationer.

Jag tvingas upprepa kraven från 2020 års Workers’ Memorial Day: ”rätten till ett arbete med god arbetsmiljö är inte en fråga om politisk ideologi, det är en fråga om värdegrund, värdig en demokrati som Sverige. En värdegrund där allas lika värde likställs med rätten till en bra arbetsmiljö under hela sitt yrkesliv. Sverige ska leda den kampen hemma och i resten av världen för trygga och säkra jobb för alla.”

Slutligen, Joe Hills uttryck ”Don’t mourn, organize” har aldrig känts mer relevant än nu!

https://loblog.lo.se/2022/04/stanna-upp-och-minns-de-som-mist-livet-pa-grund-av-arbetet/

Sweden: Avskaffa hot och våld i arbetslivet

Sign up for the event here

Sweden: #iwmd22 seminar will discuss ILO convention 190 and how to end harassment and violence at work, conjointly organised by TCO, Saco and LO (in Swedish). The lecturers will talk about bullying, threats, harassment and violence at work. Of course, we start the seminar with a moment of remembrance.

**********************************************

Avskaffa hot och våld i arbetslivet

På Världsarbetsmiljödagen den 28 april bjuder LO, TCO och Saco in till ett gemensamt seminarium.

Hot, våld och trakasserier är allvarliga problem i arbetslivet. Mobbning och kränkningar förekommer på arbetsplatser. Hot och våld kan även komma från tredje part, det kan handla om klienter, kunder, patienter, elever eller anhöriga. Det kan vi aldrig acceptera!
Innehåll och medverkande
Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.
Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.
Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.
Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.
Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.
Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO
Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.

Innehåll och medverkande

Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.

Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.

Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.

Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.

Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.

Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO

Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.