Cambodia: ទិវាសុខភាព សុវត្ថិភាពពិភពលោក – BWTUC Cambodia

រាជធានីភ្នំពេញ.ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នេះសហព័ន្ធ BWTUC Cambodia បានរៀបចំប្រជុំជាមួយសមាជិកមូលដ្ឋានផ្នែកសំណង់សាងសង់ និងចូលរួមយុទ្ធនាការទិវាសុខភាព សុវត្ថិភាពពិភពលោក ។

 

Venezuela: Suntimaven conmemora el 28 de abril como fecha de lucha

From Suntimaven we commemorate April 28 as a Day of Struggle, where we promote the proper use of personal protective equipment and avoid workplace accidents.

Peru: Día internacional en memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales – Fetraceppe PERU [Video]

Día internacional en memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales – Fetraceppe PERU

Guatemala: SINCS-G Guatemala se suma a la campaña de la ICM este 28 de abril para promocionar lugares de trabajo seguros y sanos

SINCS-G Guatemala joins the ICM campaign this April 28 to promote safe and healthy workplaces.
No more work accidents!

Panamá: La salud laboral no se vende, se defiende – BWI

Panama: “Occupational health is not sold, it is defended”
In the closing act of the campaign for health and safety in the construction of Panama, held this week in the project Institute of the Insured of the Suntracs Panamá participated 390 workers, workers, union representatives of the sections of the Caja de Seguro Social Panamá , representatives of the Panama Chamber of Construction Mitradel Panamá , the Ministry of Labor Capac Panamá , the Directorate of Occupational Health of the Social Security Fund, the management of Constructora Rigaservices S.A. RIGA (the project building company) as well as ICM BWI Global Union .
With the slogan “3 MILLION WORK-RELATED DEATHS PER YEAR ENOUGH! , LET’S TALK ABOUT RISK” The leadership of SUNTRACS calls on companies, government, and workers themselves to step up efforts to reduce the risks of accidents and deaths at work that cause fatalities and injuries every year. According to International Labour Organization ILO exceeds 3 million a year and since 1992 the figure has reached 388 fatalities in Panama.

Philippines: Filipino workers mark #IWMD24, assert that ‘safe work builds better’ – BWI, ALU-TUCP, BUBCW, PTGWO-TUCP & Panday-Buhay Workers’ Association

Close to 200 Filipino workers gathered today to mark International Workers’ Memorial Day under the theme: “Enough is Enough.” The joint event brought together BWI Philippine Affiliates, including the Associated Labor Union (ALU-TUCP), the National Union of Building and Construction Workers (NUBCW), the Philippine Trade and General Workers’ Organisation (PTGWO-TUCP), as well as the Panday-Buhay Workers’ Association of the Habitat for Humanity.
As candles were lit in honour of workers who lost their lives at work, the trade unionists trooped to the Occupational Safety and Health Center. Ambet Yuson, General Secretary of BWI, emphasised that one workplace accident is one too many already, reiterating the urgent need to advocate against wrong and unsafe practices in the construction industry. “The government’s advocacy is ‘Build Build Build,’ but it seems safety is being overlooked. Perhaps a better slogan would be ‘Safe Work, Build Better,'” he stated.
Dave Noonan, BWI Vice President for the Asia Pacific, shared his personal journey as a former construction worker, urging Filipino workers to fight for their rights.
Other BWI global leaders, such as Patrick Vandenberghe and Thomas Janson, underscored the importance of understanding rights, acknowledging the risks posed by the climate crisis, and intensifying advocacy efforts.

Europe: EFBWW remembers all the victims of accidents at work and says once more: ‘enough is enough’!

On this International Workers’ Memorial Day (IWMD24), the EFBWW and BWI remember all the victims of accidents at work and say once more: enough is enough! All workers deserve to return home safely after a hard day’s work.

Despite the ‘Enough is enough’ emergency motion sent by the EFBWW to the European Commission and other European institutions in 2021 and again in February 2024 calling for action to stop accidents at work; despite the success in establishing Occupational Safety and Health (OSH) as a fundamental right, nothing has changed. The number of accidents keeps on rising.

According to the International Labour Organization (ILO), the latest estimate of work-related accidents and diseases nears 3 million, with 2.6 million deaths attributed to work-related diseases and 330,000 to fatal accidents. This represents an increase of more than 5% compared to 2015.

This worrying trend must stop. Year after year, trade unions dedicate the IWMD to workers who lose their lives at work or from work-related diseases. This must stop! The reality needs to change: irregular, criminal, fraudulent practices by unscrupulous companies must stop. Long and complex subcontracting chains are a major risk factor for accidents at work, especially for migrant and posted workers, who usually are at the bottom of the chain, do not receive proper training and often do not speak the language of the country in which they work.

The EFBWW and the BWI call on all of its affiliates to mobilise their members and allies to raise the awareness of workers, and to lobby employers and governments on this problem:

·       To limit subcontracting and ensure joint and several liability throughout the chain. We want direct jobs and quality jobs;

·       To ban agencies and other intermediaries in posting in construction;

·       To provide safe and healthy workplaces for all workers via the strict compliance with EU-OSH law;

·       To apply a strict practice of OSH training for all construction workers and specific training for professions like scaffolders or crane operators – towards European minimum standards for this training;

·       To facilitate and support the work of labour inspectors;

·       To create a financial support fund to assist posted and migrant workers and their families including third-country nationals in case of fatal accidents, severe injuries, as well as in case of occupational diseases;

·       To set up digital solutions to identify and monitor in real time the presence of workers and self-employed on construction sites (check-in/-out) and with real-time access to data for labour inspectorates;

·       To make public clients to set the example. Publicly funded construction sites should have the highest health and safety standards in place and enforced.

EFBWW news release

Asia Pacific: Across Malaysia, Indonesia, the Philippines, Myanmar, and Cambodia, BWI Affiliates unite in commemorating International Workers’ Memorial Day.

India: दिनांक 28 अप्रैल को अंतराष्ट्रीय मज़दूर स्मृति – Delhi Unorganised Construction Workers Union

On the occasion of International Labour Memorial Day, Delhi Unorganized Construction Labour Union a program of secured workplace and tribute meeting at Narela Rehab Colony, Delhi-40 and MRRTC side Anand Vihar Depot (Delhi-Merut Transit Rapid Rail Project Site) Union Secretary Mrs. Parveen Ravi (Narela) and Mrs. Parveen Ravi (Narela) Organized under the leadership of Secretary and Security Committee President Mr. Sudhir Kumar Singh (Anand Vihar Deepo)!
n this occasion, tribute was given by lighting candles in memory of workers who died due to accidents at workplace and oath was taken to protect.!
Let us all take our vow together to create an accident-free workplace!
Safe work-safe life!
Will always use safety kit (equipment) during work.
A heartfelt tribute to our colleagues who lost their lives in an accident during work throughout the year.
International Workers’ Memorial Day is observed on April 28th each year to honor workers who have been injured, disabled, maimed, or killed due to workplace hazards and accidents. It’s a day to raise awareness about occupational safety and health issues and to advocate for safer working conditions worldwide.
Amjad Hassan
General Secretary: Delhi Unorganized Construction Workers Union (Intak/BWI)

India: International Workers memorial Day at Chennai 2024

International Workers memorial Day at Chennai 2024

Remember the dead, fight like hell for the living