Tag Archives: sweden

Sweden: Swedish Municipal Workers’ Union holds 28 April commemoration in Kristianstad

Swedish Municipal Workers’ Union  (Kommunal) held a  commemoration in Kristianstad, Sweden to mark International Workers’ Memorial Day.

Sweden: Candle lighting ceremony to honor and remember fallen victims of work

Today on Workers’ Memorial Day, we light a candle for all our comrades who have left us due to work, to remember and honor them, whether it is through a work accident or work-related illness.

Workers’ Memorial Day

Så var då den 28 april här igen – en dag då vi särskilt minns och hedrar de som förlorat sina liv på grund av sitt arbete. Tyvärr har redan 16 personer mist sina liv i arbetet i år. 16 personer som lämnade sitt hem på morgonen och inte kom tillbaka till nära och kära efter arbetets slut. Men det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en del av bilden – det finns också de som dör i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar och denna siffra är betydligt högre. Enligt Arbetsmiljöverket beräknas att cirka 3000 personer dör i förtid varje år, på grund av arbetet. Vi kan därför aldrig lägga ned kampen för att ingen ska riskera sitt liv eller sin hälsa på grund av arbetet. Varje arbetsrelaterat dödsfall och varje arbetsrelaterad sjukdom visar hur viktigt arbetsmiljöarbetet är. De kan undvikas genom aktiva och preventiva insatser för en god arbetsmiljö. Om ett effektivt arbetsmiljöarbete vore självklart oavsett var i världen, skulle vi aldrig ha kunnat läsa om sådana allvarliga olyckor som exempelvis branden vid Rana Plaza, där fler än 1 100 arbetare dog.

EU-statistik visar att 78 procent av all arbetsrelaterad cancer beror på exponering av asbest, något som är totalförbjudet i EU sedan 2005 (Sverige 1982), för att ge ett exempel. Totalt dog 3 355 människor på jobbet i EU 2020 (den senast tillgängliga statistiken) varav mer än en femtedel ägde rum inom byggindustrin, enligt Eurostat.

Tittar vi vidare på Eurostats statistik från 2019 så ser vi att i jämförelse med övriga EU, så ligger vi “bra” till. Men kan vi verkligen “nöja oss” med att vi har få dödsolyckor i jämförelse? Absolut inte, om ni frågar mig eller vem som helst inom fackföreningsrörelsen. Tanken att ditt arbete skulle kunna riskera ditt liv är oacceptabelt, arbete ska alltid utföras med noggranna och väl genomförda riskanalyser, så att det kan utföras utan att riskera ditt liv eller din hälsa. Oavsett var eller med vad du arbetar! Systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats, tillgång till skyddsutrustning och säkerhetsanordningar, välutbildade skyddsombud och chefer i arbetsmiljöfrågor, samt tillgång till expertis från t e x företagshälsovård vid behov, är a och o för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare. För det har väl inte gått någon förbi att sedan ILO:s arbetskonferens 2022, är en säker och hälsosam arbetsmiljö en grundläggande rättighet i arbetslivet? Det betyder att du har rätt att inte bli sjuk eller omkomma på grund av ditt arbete.

Därför, mina vänner, tänder vi idag ett ljus för alla våra kamrater som har lämnat oss på grund av arbetet, för att minnas och hedra dem. Samtidigt knyter vi näven i fickan och lovar att tillsammans ställer vi krav för en arbetsmiljö där ingen riskerar sin hälsa eller sitt liv!

Blog in English

Blog en español

Lämna en kommentar

Sweden: Stanna upp och minns de som mist livet på grund av arbetet! LO.SE

Stanna upp och minns de som mist livet på grund av arbetet!

Cyrene Martinsson Waern

Den 28 april, på Workers’ Memorial Day, hedrar vi varje år de som förolyckats på jobbet eller dött på grund av arbetsrelaterade sjukdomar globalt eller i Sverige!

Den 28 april 2022 infaller också ett år då vi kan påverka för en bättre arbetsmiljö på fler än ett sätt. Det är valår och när det är dags att välja kommande regering så behöver vi fundera över vilka partier som stöttar arbetsmiljöarbetet på bästa sätt. Vi såg under 2020 hur möjligheten för fackliga att företräda arbetstagare i arbetsmiljöfrågor kraftigt begränsades av högerpartierna i riksdagen genom att rösta ned föreslaget om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud på arbetsplatserna i Sverige.

Oavsett om det handlar om en dödsolycka, en arbetsrelaterad sjukdom eller skada, så ska ingen dö på grund av det arbete som personen utför! Årets blogginlägg skiljer sig inte mycket från förra årets, tyvärr, när det gäller arbetsrelaterade sjukdomar, skador eller dödsolyckor. Dock skiljer sig omvärlden från förra året, på ett sätt som vi hoppades på att aldrig behöva uppleva. Jag syftar förstås på Ukraina. För när vi pratar om att hedra de som dött på eller av jobbet så måste vi naturligtvis nämna Ukraina, där lokförare outtröttligt, med sitt liv som insats, fortsätter att utföra sitt arbete för att människor ska kunna fly undan kriget. Räddningsarbetare som gräver fram människor i sönderbombade byggnader, sjukvårdsarbetare som vårdar skadade, kommunalarbetare som reparerar bombade vattenledningar i Kiev…. Hjältar som gör allt för att fortsätta utföra sitt livsavgörande yrke. Följ gärna tidningen Arbetets Dagbok från Ukraina.

Vi behöver bli påminda om varför vi dagligen bedriver den fackliga kampen, den om ett hållbart arbetsliv där ingen ska skadas eller dö av sitt arbete. Under pandemin, som trots allt inte är över, är det omöjligt att uppskatta hur många som har fått men för livet eller dött när de har utfört sitt arbete. Anställda inom sjukvård och äldreomsorg som varje dag har riskerat sin hälsa genom att vårda covidsjuka patienter, busschaufförer som sett till att vi har kunnat ta oss till jobbet (av de miljontals människor som inte har kunnat jobba hemma), anställda inom dagligvarubutiker etcetera. Alla har de sett till att vardagen har rullat vidare, trots pågående pandemi.

Rätten till goda arbetsvillkor, en trygg och säker arbetsmiljö är en del av den dagliga fackliga kampen och en trygg och säker arbetsmiljö där ingen förolyckas eller skadas av jobbet måste vara prioriterat. Hittills i år har 8 personer avlidit på jobbet i Sverige, men hur många som har skadats och hur många som har drabbat av exempelvis exponering av farliga ämnen som leder till sjukdom eller blivit smittade av covid med långtgående konsekvenser som följd vet vi inte. Inte heller hur många som drabbats av andra arbetsrelaterade sjukdom, exempelvis hjärtinfarkt eller stroke kopplat till stress. Att många arbetsplatser har en alltför slimmad arbetsorganisation visste vi långt innan pandemin, men pandemin har verkligen belyst problemet, inom t e x vården. Vården, ett kvinnodominerat yrke, där vi ser ett sämre utbyggt förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån att hjälpmedel och skyddsutrustning ofta ligger efter i utvecklingen jämfört med mansdominerade yrken. Eller varför inte titta inom städbranschen, där kvinnor ofta har färre utrustning som underlättar arbetet jämfört med männen inom branschen. Slutsatsen blir att kvinnor inte bara är dubbelarbetande, de har även sämre arbetsvillkor. Varför är det så? I ett så jämställt land som Sverige?

Tittar vi globalt så är statistiken över döden på och av jobbet skrämmande. Varje år dör ca 3 miljoner människor, på grund av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar. Så kan vi inte ha det! Frågan om förebyggande insatser för en god, säker, hållbar och trygg arbetsmiljö måste vara prioriterad oavsett var i världen du befinner dig. Inflytande över din arbetsmiljö är avgörande för att en säkerhetskultur där hälsan och säkerheten går först ska kunna implementeras på arbetsplatsen.

Inom ILO (International Labour Organisation där arbetstagare, arbetsgivare och regeringar tillsammans tar fram internationella principer för villkor i arbetslivet) pågår ett arbete för att genom social dialog (egentligen det vi i Sverige kallar samverkan), ta kliv mot en positiv hälso- och säkerhetskultur.  Här kan Sverige vara ett föregångsland genom att svenska företag säkerställer en god arbetsmiljö på varje arbetsplats oavsett var i världen man verkar. I Sverige gör våra skyddsombud ett avgörande arbete för att säkerställa att arbetsgivare tar sitt ansvar och verkar för en trygg och säker arbetsmiljö, men tyvärr har inte alla arbetare i världen den möjligheten. Vi vill verkligen inte behöva uppleva ett nytt Rana Plaza! Därför är ILO:s arbete för att inkludera en säker och hälsosam arbetsmiljö i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet så viktigt. Hittills finns fyra grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet: förbund mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering, samt rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Om vi på årets internationella arbetskonferens kan lyckas enas mellan arbetsgivarrepresentanter, arbetstagarrepresentanter och regeringar om hur detta ska genomföras är av avgörande betydelse för de arbetstagare i medlemsstater där skyddslagstiftningen för arbetslivet är svag. Vi vet också att ILO:s arbete kring dessa frågor även är viktiga för de länder som inte är medlemmar i ILO, då principerna ofta återfinns i frihandelsavtal och frivilla riktlinjer om hållbart företagande i exempelvis OECD.

Vänner, tillsammans kan vi påverka för en god arbetsmiljö långt utanför våra gränser genom de internationella samarbeten vi har, oavsett om det är inom Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC), Europeiska Fackliga Samorganisationen (ETUC), International Labour Organisation (ILO), Olof Palmecentret eller andra internationella organisationer.

Jag tvingas upprepa kraven från 2020 års Workers’ Memorial Day: ”rätten till ett arbete med god arbetsmiljö är inte en fråga om politisk ideologi, det är en fråga om värdegrund, värdig en demokrati som Sverige. En värdegrund där allas lika värde likställs med rätten till en bra arbetsmiljö under hela sitt yrkesliv. Sverige ska leda den kampen hemma och i resten av världen för trygga och säkra jobb för alla.”

Slutligen, Joe Hills uttryck ”Don’t mourn, organize” har aldrig känts mer relevant än nu!

https://loblog.lo.se/2022/04/stanna-upp-och-minns-de-som-mist-livet-pa-grund-av-arbetet/

Sweden: Avskaffa hot och våld i arbetslivet

Sign up for the event here

Sweden: #iwmd22 seminar will discuss ILO convention 190 and how to end harassment and violence at work, conjointly organised by TCO, Saco and LO (in Swedish). The lecturers will talk about bullying, threats, harassment and violence at work. Of course, we start the seminar with a moment of remembrance.

**********************************************

Avskaffa hot och våld i arbetslivet

På Världsarbetsmiljödagen den 28 april bjuder LO, TCO och Saco in till ett gemensamt seminarium.

Hot, våld och trakasserier är allvarliga problem i arbetslivet. Mobbning och kränkningar förekommer på arbetsplatser. Hot och våld kan även komma från tredje part, det kan handla om klienter, kunder, patienter, elever eller anhöriga. Det kan vi aldrig acceptera!
Innehåll och medverkande
Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.
Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.
Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.
Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.
Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.
Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO
Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.

Innehåll och medverkande

Oscar Ernerot, chef för Internationella enheten på LO pratar om ILO och ILO-konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet.

Michael Rosander, biträdande professor, Linköpings universitet pratar under rubriken ”Säg ifrån vid mobbning”.

Rebecka Cowen Forssell, projektforskare, Malmö universitet pratar om hat och hot via digitala kanaler.

Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia pratar under rubriken ”Hot och våld – vardag för myndighetsanställda”.

Dessutom kommer företrädare från fackförbunden Handels, Kommunal, Vision, Journalistförbundet och Akavia att ge sin syn på hot och våld i arbetslivet.

Moderator: Boel Callermo, chef för Team Ekonomi och arbetsliv, TCO

Seminariet kan följas på plats i TCO-huset i Stockholm eller digitalt.

Sweden: Honouring workers who died from their job – by fighting for those who live – IF Metal

Today is #WorkersMemorialDay. We honor all the workers who died from their job – by fighting for those who live.
@ifmetal lifting the vital role of regional protective agents in the pandemic. No one should have to get sick, hurt or die from the job!

Image

 #iwmd21

Europe/Sweden: BWI global youth assembly – pictures

Image may contain: 3 people, people standing
Image may contain: 1 person, sitting, table and indoorImage may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

BWI Global Youth Network

BWI European Youth Assembly (EYA) has just started in Stockholm with the opening speeches of Johan LINDHOLM, President of BYGGNADS, Sweden and BWI European Regional Vice President and Vasyl Andreyev, Interim Chair of BWI International Youth Committee and Jakob Wagner, Youth Secretary of BYGGNADS.

 

Image may contain: 7 people, people smiling, people standing and outdoor
Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: one or more people, people standing and outdoorImage may contain: 8 people, people smiling, people standing and outdoor
Participants of the BWI European Youth Assembly visited 4 different worksites of Swedish companies JM and PEAB to inspect on OHS conditions in 4 groups. Each group shared their observations to others afterwards and compared the conditions in their respective countries with the conditions in Sweden

Global/Sweden: BWI European Youth Assembly meeting demands ‘Life before profit’

The BWI European Youth Assembly meeting held in Stockholm on 13 April demanded business put ‘Life before profit’. Pictures below.

Sweden: Chemical risks and work related diseases provide the focus for 28 April in Sweden

My name is Cyrene Waern and I’m the senior officer at LO responsible for occupational health and safety.

As the International Workers’ Memorial Day this year is commemorated the same day as ILO celebrates 100th anniversary we have arranged a conference on the subject of: ILO – work environment yesterday, today and tomorrow [24-26 April] https://www.av.se/om-oss/kalendarium/ilo-arbetsmiljoarbetet-i-gar-i-dag-och-i-morgon/

There is also a blog on the subject: https://loblog.lo.se/2019/04/varfor-fira-ilo-100-ar/  and another one will hopefully be published before the 28th at https://loblog.lo.se/ on the subject of chemical risks and work related diseases that the members in LO are victim to.

Best wishes,

Med vänlig hälsning,

Cyrene Martinsson Waern
Arbetsmiljö
Ombudsman
Enheten för Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad
Landsorganisationen i Sverige/The Swedish Trade Union Confederation
Barnhusgatan 18
105 53 Stockholm

Telefon: +46 8 796 25 21
E-post: cyrene.waern@lo.se

 

Sweden: Manifestation för döda i arbetsplatsolyckor

878 personer skadades i arbetet i Dalarna förra året och två personer avled. Idag uppmärksammas de i en manifestation. Mer

 Bengterik Busk/SVT
Foto: Bengterik Busk/SVT

Sweden: En enda dags vackra ord måste bli verklighet varje dag

Den 28 april betyder förmodligen inget speciellt för dig. En helt vanlig måndag. Ändå är det en speciell dag – den internationella minnesdag då fackliga organisationer runt om världen minns och hedrar alla de arbetstagare som förlorat livet på eller på grund av arbetet. Mer