Tag Archives: Statement

Europe: COVID 19 i Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu Izjava PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

COVID-19 prijeti zdravlju i životima radnika globalno. COVID-19 će takođe rezultirati ogromnim ekonomskim i posljedicama po zapošljavanje. Milioni preduzeća širom svijeta se suočavaju sa opasnošću da se ugase, što će imati teške posljedice po zaposlenost. To će devesti do liberalizacije zakona o radu i radničkim pravima.

Već i prije ove krize, PERV Mreža za zaštitu sigurnsoti zdravlja na radu pomenula je u svojim Memorandumima (Tirana i Baku, 2016.) da će se pogoršanje situacije sa zdravljem i sigurnosti radnika dešavati paraleleno sa promjenama oblika zapošljavanja i porastom broja nesigurnih radnih mejsta, dok se u isto vrijeme usvajaju izmjene i dopune zakona o radu u velikom broju zemalja, čime se smanjuju radnička prava; da je veliki broj radnika žrtva nezgoda i bolesti povezanih sa radom, dok broj smrtnih slučajeva ostaje visok – što uzrokuje ne samo siromaštvo i bol velikom broju porodica, već nameće visoku cijenu društvu u cjelini. Neprihvatljivo je pogoršanje situacije sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu i prije krize; smatramo da su ulaganje u prevenciju i otvaranje radnih mjesta bez opasnosti ključno pitanje za sve.

Mreža za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu Panevropskog vijeća potcrtava kritičnu važnost socijalnog dijaloga na nacionalnom i multilataralnom nivou, gdje bi se odredile mjere za prevazilaženje ovih negativnih uticaja.

Naglašavamo, najsnažnije što možemo, važnu ulogu socijalnog dijaloga i socijalnih partnera u kontroli virusa na radnim mjestima, ali i šire, ali i u vezi sprečavanja masovnog gubitka radnih mjesta, kratkoročno i srednjoročno. Potrebna je zajednička odgovornsot za dijalog da se ojača stabilnost.

Snažni i funkcionalni zdravstveni sistemi su ključ za borbu protiv pandemije. Pozivamo vlade da iskoriste sve raspoložive resurse; hitno je potrebna podrška vladama da učinkovito koriste zdravstvene ustanove i resurse.

Covid-19 se mora pobijediti preventivnim mjerama, zajedno sa ljekarskom pomoći. Sindikati moraju raditi na podizanju svijesti, boriti se za socijalna prava radnika i pregovarati sa vladama o mjerama socijalne zaštite.

Pozivamo na političku volju potrebnu za potpunu provedbu odredbi MOR konvencija, naročito Konvencije br. 81 o inspekciji rada i Konvencije br. 155 o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu. Pozivamo na širu ulogu unapređenja sindikata u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu i prevencije. Pozivamo na strogo uvođenje higijenskih mjera na svim radnim mjestima koje se zahtijevaju nacionalnim zakonima.

 

Energični sistemi različitih tipova inspekcije i provođenje zakona, putem saradnje između vlasti, poslodavaca i sindikata su ključni za održiva poboljšanja. Potencijal sindikata da unaprijede sigurnost i zdravlje na radnim mjestima treba se koristiti na svim nivoima, naročito u vrijeme smanjenja resursa i trenutne pandemije. Smatramo da je od ključne važnosti jačanje institucije tehničkih inspektora radnika, kojima sindikati mogu osigurati svoju podršku.

Smatramo da je imperativ da sindikati imaju ne samo veću ulogu u nadzoru nad pitanjima zaštite sigurnosti i zdravlja na radu, već oni moraju ojačati i svoju ulogu praćenja i pregovaranja, obrazovanja, podizanja svijesti uz pomoć odgovarajućih zakona, ako se želi ostvariti napredak.

Sindikati u regionu vide ključne greške u procjeni rizika u velikom broju preduzeća, što rezultira potcjenjivanjem opasnosti sa kojima se suočavaju radnici. Izloženost radnika tradicionalnim opasnostima, ali i novim poput psihosocijalnih rizika pandemije COVID 19, opasnih supstanci koje povećavaju broj tumora vezanih za rad i okolinske opasnosti su ogromne. Stoga pozivamo na hitno djelovanje!

Ukratko, moraju se poduzeti svi napori da se pomogne radnicima i preduzećima da se izbore sa ovom krizom, da sačuvaju radnike na njihovim radnim mjestima, da ih zaštite od nezaposlenosti i gubitka prihoda, te da se ublaži finansijsko propadanje.

PERC updates re Covid-19

Europe: COVID 19 and Occupational Health and Safety – PERC OHS Network statement

COVID 19 and Occupational Health and Safety – PERC OHS Network statement

COVID-19 is threatening the health and the livelihoods of workers globally. COVID-19 will also have major economic and employment impacts. Millions of companies worldwide are in danger of being forced out of business with grave impacts on employment. It will push on liberalisation of workplace legislation and workers’ rights.

Already before the crisis the PERC OHS Network had mentioned in its Memorandums (Tirana and Baku,  2016) that the deterioration of health and safety of workers ran parallel to changes in forms of employment and growth of precarious employment, while at the same time labour legislation had been amended in many countries, reducing workers’ rights; still a high number of workers had been victims of work-related accidents and diseases, while the number of fatal accidents remains also high – bringing not only misery and pain to many families but also exacting a high price for society as a whole. OHS-related cutbacks made before the crisis are unacceptable; we consider more investment in prevention and the development of hazard-free workplaces is vital for all stakeholders.

The OHS Network of the Pan European Regional Council underline the critical need for social dialogue at national and multilateral levels to design measures to overcome this impact.

We stress in the strongest terms the important role that social dialogue and social partners play in the control of the virus at the workplace and beyond, but also to avoid massive job losses in the short and medium term. Joint responsibility is needed for dialogue to foster stability.

Strong and functioning health systems are key to combatting the pandemic. We urge governments to deploy all possible resources; support to Governments in their effective use of health facilities and resources, are urgently needed

Covid-19 must be beated by prevention measures together with medical aid. Trade union should raise awareness, to fight for social rights of workers and negotiate with governments on social protection measures.

We call for the political will to fully implement the articles of the ILO Conventions, namely Labour Inspection Convention No 81 and Occupational Safety and Health Convention No 155. We call for broader promotional role of trade unions in the area of safety and health of workers and prevention. We call for strict introduction of hygiene measures requested by national legislation at all workplaces.

Vigorous systems of different types of inspection and enforcement of legislation through the cooperation of authorities, employers and trade unions are crucial to any sustainable improvement. The potential for trade unions to promote workplace health and safety should be used at all levels, especially in times of shrinking resources and pandemic situation. We consider the strengthening of the institution of workers technical inspectors, to whom trade unions provide wide support, to be of key importance.

We consider it imperative that trade unions not only play a greater role as supervisors on OSH matters, but must also strengthen their monitoring and bargaining, educational and raising awareness role through appropriate legislation if progress is to be achieved.

Trade unions in the region see critical failures in risk assessment at many companies which lead to underestimating of hazards the workers are facing to. The exposure of workers to traditional hazards but also to new ones like COVID 19 pandemic psychosocial risks, dangerous substances with effects of work-related cancers and environmental hazards is enormous. Therefore, we call for action!

In short, all efforts need to be undertaken to help workers and companies to go through the crisis, to keep workers in their jobs, to protect from unemployment and loss of income, and to alleviate financial devastation.

PERC updates re Covid-19

Europe: COVID 19 i Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu Izjava PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

Drage kolege, dragi članovi PERV Mreže za zaštitu i bezbjednost zdravlja na radu,

Vjerujemo da se svi vi, kao i vaše zemlje suočavaju sa pandemijom COVID 19 i da vlade vaših zemalja donose odgovarajuće mjere zaštite stanovništva i građana , ali i mjere i odgovore na spašavanju radnih mjesta i ekonomija vaših zemalja.

S obzirom da ste vi članovi PERC Mreže za zaštitu i bezbjednost zdravlja na radu, bilo bi dobro da partite mjere vaših vlada i da , ukoliko ste u mogućnosti, napravite veoma kratki pregled stanja po to pitanju i pošaljete nam isti putem maila. Imajući u vidu da se još ne zna koliko ovakvo stanje može trajati, u narednom period ćemo pokušati organizovati online sastanak  ( putem određenih platformi) i razgovarati o ovom pitanju. I sama sam mislila da je to komplikovano, ali sa kolegama iz Brisela redovno imam sastanke na taj način, a i neki veći regionalni sastanci su se tako održavali,  te vam mogu reći da je taj vid komunikacije u datim okolnostima veoma značajan i potreban.

U prilogu vam šaljem prevod na BSCM jezik dokumenta MKS-a “Dan sjećanja na radnike – zaustavimo pandemiju” , pripremljenog povodom 28.aprila – Međunarodnog dana sjećanja na radnike koji su ubijeni, stradali, povrijeđeni na radu ili su postali invalidi rada. Ispod je i link za originalan tekst na engleskom jeziku:

https://www.ituc-csi.org/28April2020

Nadamo se da ćete dokument u prilogu iskoristiti i za obilježavanje 28.aprila ove godine, iako u specifičnim uslovima.

Za sve članove Mreže OHS : U prilogu  takođe dostavljamo Prijedlog Izjave PERC OHS Mreža, te vas ljubazno molimo da date svoje sugestije za izmjene ili dopune Izjave, putem maila, najkasnije do 16.aprila 2020.

Prijedlog Izjave PERV OHS Mreza – BCSM

Želim vam svima dobro zdravlje, u solidarnosti,

Enisa Salimovic,
Office Coordinator

ITUC/PERC SEE Office Sarajevo
71 000 Sarajevo, Dz. Bijedica 37 / VIII
Bosnia and Herzegovina
Tel. +387 33 715 305
Tel / Fax. +387 33 715 306
e-mail enisa.salimovic@ituc-csi.ba

PERC updates re Covid-19

Europe: Statement from ITUC’s Pan European Regional Council (OHS Network)

Dear colleagues, dear members of the PERC OHS Network,

We believe that all of you, as well as your countries face with the Covid-19 pandemic, and that your governments adopt appropriate measures aimed at protection of population and citizens, but also the response measures aimed at salvation of jobs and economic in your countries.

Given that all of your are affiliates of PERC OHS Network, it would be good if you could monitor the measures of your governments and, if possible, draft a brief review of the situation in this area, and submit it to us by e-mail. Considering that it cannot be predicted for how long this situation would continue, we shall try in the forthcoming period to organize an online meeting  (by way of some platforms) to talk about these matters. I have also though this could be a complicated, but I do have regular meetings this way with my colleagues from Brussels, and even some bigger meetings were organized this way. I can tell you that this form of communication in given circumstances is extremely relevant and necessary.

I hereby enclose the translation to BSCM language of the ITUC document “Workers’ Memorial Day – Stop Pandemic at Work”, in reference to the 28th April – International Workers’ Memorial Day or Workers’ Mourning Day of remembrance and actions for workers killed, disabled, injured or made unwell by their work. The link to the original text in English language is: https://www.ituc-csi.org/28April2020

We hope that you will use this document to mark the 28th April this year, although in these specific conditions.

To all Network members on OHS: We are also sending you attached the Draft PERC OHS Networks’ Statement on COVID –  for consultation with you about the final text.

We wish you a good health and in solidarity,

PERC updates re Covid-19