Europe: COVID 19 i Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu Izjava PERV Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

COVID-19 prijeti zdravlju i životima radnika globalno. COVID-19 će takođe rezultirati ogromnim ekonomskim i posljedicama po zapošljavanje. Milioni preduzeća širom svijeta se suočavaju sa opasnošću da se ugase, što će imati teške posljedice po zaposlenost. To će devesti do liberalizacije zakona o radu i radničkim pravima.

Već i prije ove krize, PERV Mreža za zaštitu sigurnsoti zdravlja na radu pomenula je u svojim Memorandumima (Tirana i Baku, 2016.) da će se pogoršanje situacije sa zdravljem i sigurnosti radnika dešavati paraleleno sa promjenama oblika zapošljavanja i porastom broja nesigurnih radnih mejsta, dok se u isto vrijeme usvajaju izmjene i dopune zakona o radu u velikom broju zemalja, čime se smanjuju radnička prava; da je veliki broj radnika žrtva nezgoda i bolesti povezanih sa radom, dok broj smrtnih slučajeva ostaje visok – što uzrokuje ne samo siromaštvo i bol velikom broju porodica, već nameće visoku cijenu društvu u cjelini. Neprihvatljivo je pogoršanje situacije sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu i prije krize; smatramo da su ulaganje u prevenciju i otvaranje radnih mjesta bez opasnosti ključno pitanje za sve.

Mreža za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu Panevropskog vijeća potcrtava kritičnu važnost socijalnog dijaloga na nacionalnom i multilataralnom nivou, gdje bi se odredile mjere za prevazilaženje ovih negativnih uticaja.

Naglašavamo, najsnažnije što možemo, važnu ulogu socijalnog dijaloga i socijalnih partnera u kontroli virusa na radnim mjestima, ali i šire, ali i u vezi sprečavanja masovnog gubitka radnih mjesta, kratkoročno i srednjoročno. Potrebna je zajednička odgovornsot za dijalog da se ojača stabilnost.

Snažni i funkcionalni zdravstveni sistemi su ključ za borbu protiv pandemije. Pozivamo vlade da iskoriste sve raspoložive resurse; hitno je potrebna podrška vladama da učinkovito koriste zdravstvene ustanove i resurse.

Covid-19 se mora pobijediti preventivnim mjerama, zajedno sa ljekarskom pomoći. Sindikati moraju raditi na podizanju svijesti, boriti se za socijalna prava radnika i pregovarati sa vladama o mjerama socijalne zaštite.

Pozivamo na političku volju potrebnu za potpunu provedbu odredbi MOR konvencija, naročito Konvencije br. 81 o inspekciji rada i Konvencije br. 155 o zaštiti sigurnosti i zdravlja na radu. Pozivamo na širu ulogu unapređenja sindikata u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu i prevencije. Pozivamo na strogo uvođenje higijenskih mjera na svim radnim mjestima koje se zahtijevaju nacionalnim zakonima.

 

Energični sistemi različitih tipova inspekcije i provođenje zakona, putem saradnje između vlasti, poslodavaca i sindikata su ključni za održiva poboljšanja. Potencijal sindikata da unaprijede sigurnost i zdravlje na radnim mjestima treba se koristiti na svim nivoima, naročito u vrijeme smanjenja resursa i trenutne pandemije. Smatramo da je od ključne važnosti jačanje institucije tehničkih inspektora radnika, kojima sindikati mogu osigurati svoju podršku.

Smatramo da je imperativ da sindikati imaju ne samo veću ulogu u nadzoru nad pitanjima zaštite sigurnosti i zdravlja na radu, već oni moraju ojačati i svoju ulogu praćenja i pregovaranja, obrazovanja, podizanja svijesti uz pomoć odgovarajućih zakona, ako se želi ostvariti napredak.

Sindikati u regionu vide ključne greške u procjeni rizika u velikom broju preduzeća, što rezultira potcjenjivanjem opasnosti sa kojima se suočavaju radnici. Izloženost radnika tradicionalnim opasnostima, ali i novim poput psihosocijalnih rizika pandemije COVID 19, opasnih supstanci koje povećavaju broj tumora vezanih za rad i okolinske opasnosti su ogromne. Stoga pozivamo na hitno djelovanje!

Ukratko, moraju se poduzeti svi napori da se pomogne radnicima i preduzećima da se izbore sa ovom krizom, da sačuvaju radnike na njihovim radnim mjestima, da ih zaštite od nezaposlenosti i gubitka prihoda, te da se ublaži finansijsko propadanje.

PERC updates re Covid-19