Asia/Pacific: 28 เมษา: จดจำแรงงานที่ถูกหลงลืม

ในรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เรียกร้องให้คนหันมาสนใจเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น A Call for Safer and Healthier Working Environments  มีเนื้อหาที่ตั้งข้อสังเกตดังนี้

จากประมาณการณ์ตัวเลขล่าสุดที่ทางไอแอลโอได้จัดทำ โดยนับสถิติย้อนหลังถึงพ.ศ. 2562 พบว่ามีคนทำงานกว่า 395 ล้านคนทั่วโลกได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานกรณีไม่ร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังประมาณการณ์ว่าตัวเลขคนทำงานที่เสียชีวิตด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานอยู่ที่ราวๆ 2.93 ล้านคน เพิ่มขึ้นมากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์จากสถิติปีพ.ศ.2563

ข้อมูลสถิติโดยประมาณการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีในแง่ที่ว่าคนทำงานยังต้องประสบกับอาการบาดเจ็บขั้นร้ายแรง โรคภัยต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตระหว่างทำงาน  นอกเหนือไปจากการเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองคนทำงาน  สร้างหลักประกันด้านสิทธิเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามหลักอนุสัญญาฉบับที่ 155 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นอนุสัญญาสิทธิหลักขั้นพื้นฐาน

More